Dussmann Service

Andmekaitse

Üldosa

Dussmann Stiftung & Co. KGaA ja temaga seotud ettevõtted (edaspidi nimetatud „Dussmann“) võtavad Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt ja järgivad järjekindlalt andmekaitseseadusi. Isikuandmeid kogutakse sellel veebilehel ainult vajalikus mahus. Meie töötajatel lasub vastavalt seadustes sätestatule vaikimis- ja konfidentsiaalsuskohustus ning nad on kohustatud täitma andmekaitseseaduste sätteid.

Järgnevalt selgitame, missuguseid andmeid me kogume Teie viibimisel meie veebilehtedel ja kuidas neid andmeid kasutatakse.

Isikuandmed ja nõusolek

Isikuandmed on üksikandmed määratletud või määratlemata füüsilise isiku isiklike või faktiliste olude kohta (nt Teie õige nimi, aadress, telefoninumber ja sünniaeg).

Dussmann kogub, töötleb ja kasutab isikuandmeid ainult Teie eelneval nõusolekul. Teie isikuandmeid kasutatakse ainult nõusolekus nimetatud eesmärgil ja nõusolekus nimetatud ulatuses.

Te võite oma nõusoleku igal ajal tühistada, tühistamine kehtib sellele järgneva aja kohta. Teilt tühistamisteate saamise järel kustutame me Teie andmed või blokeerime need. Nõusoleku tühistamise teade saatke palun aadressile:

e-post: datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de

või postiaadress: Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Friedrichstraße 90, 10117 Berlin

Kui Te külastate meie veebilehti, salvestame me standardselt süsteemi turvalisuse jaoks ajutiselt päringu teinud arvuti ühendusandmeid ja veebilehti, mida Te meil külastate, külastuse kuupäeva ja kestuse, kasutatud brauseri identifitseerimisandmeid ja operatsioonisüsteemi tüübi ning veebilehe, mille kaudu Te meid külastate. Isikuandmeid nagu Teie nimi, aadress, telefoninumber ja elektronposti aadress ei koguta, välja arvatud juhul, kui Te annate need andmed vabatahtlikult, nt registreerimisel, lepingu täitmisel või teiste järelepärimiste korral.

Isikuandmete kasutamine ja edastamine

Kui see on vajalik lepingulise või sellele sarnase kliendisuhte loomiseks, teostamiseks või lõpetamiseks, kogume, töötleme ja kasutame me Teie isikuandmeid.

Ainult siis, kui Te olete meile eelnevalt andnud oma nõusoleku või kui Te – kui seadustes sätestatu näeb seda ette – ei ole esitanud vastuväidet, kasutame me neid andmeid ka toodetega seotud küsitlusteks ja turunduseesmärkidel.

Teie isikuandmeid ei edastata, müüda ega anta muul viisil kolmandatele isikutele, välja arvatud juhul kui see on vajalik lepingu täitmiseks või Te olete andnud sõnaselge nõusoleku. Nii võib olla vajalik, et lepingu sõlmimisel kaasame me maksete korraldamiseks krediidiasutuse või ettevõttevälise teenusepakkuja. Sellistel juhtudel edastame me andmed vastavalt seadustes sätestatule.

Kontaktvormid

Kui Te kasutate meie veebilehtedel olevaid kontaktvorme, salvestatakse Teie poolt märgitud andmed, et Teie teadet saaks edastada Dussmann´i õigele kontaktisikule. Muudel eesmärkidel Teie kontaktvormis märgitud andmeid ei kasutata.

Kolmandate isikute juurdepääs Teie isikuandmetele

Me kogume, töötleme ja kasutame Teie isikuandmeid ise ja – kui me ei ole seda sõnaselgelt välistanud – kasutavad neid ka teised kontserni Dussmann Group ettevõtted või meie poolt kaasatud teenusepakkujad. Kahel viimasena nimetatud juhul tagame me, et kontserni ettevõtted ja teenusepakkujad täidavad asjakohaseid seadustes sätestatud andmekaitsereegleid ja käesolevast isikuandmete puutumatust käsitlevast teatest tulenevaid kohustusi. Teenusepakkujaid võime me kaasata näiteks teenuste osutamiseks, kaupade või reklaammaterjalide saatmiseks.

Ilma Teie nõusolekuta edastatakse isikuandmeid ainult siis info saamiseks volitatud riigiametitele, kui me oleme selleks seaduse järgi kohustatud või meid kohustatakse selleks kohtuotsusega. Ühelgi juhul ei müüda Teie isikuandmeid ega realiseerita neid muul viisil.

Küpsised

„Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis võimaldavad Teie arvutis salvestada spetsiifilisi, Teid puudutavaid andmeid ajal, kui Te külastate üht meie veebilehtedest. Küpsised aitavad tuvastada meie veebilehtede kasutussagedust ja kasutajate arvu ning kujundada meie pakkumised Teie jaoks võimalikult mugavateks ja efektiivseteks. Küpsised ei tekita Teie arvutile kahju ja ei sisalda ka viirusi.

Kasutatakse niinimetatud „seansiküpsiseid“, mida salvestatakse ainult selleks ajaks, kui Te kasutate mõnda meie veebilehtedest.

Meie pakkumisi on võimalik kasutada ka ilma küpsisteta. Te võite oma brauseris küpsiste kasutamise deaktiveerida, piirata seda kindlatele veebilehtedele või seadistada oma brauseri nii, et see teatab Teile kohe, kui mõni küpsis saadetakse. Palun pidage aga silmas, et sellisel juhul tuleb Teil arvestada veebilehe piiratud kuvaga ja kasutaja piiratud juhtimisega.

Google Analytics

See veebileht kasutab Google Analytics´it, firma Google Inc. („Google“) veebi analüüsiteenust. Google Analytics kasutab samuti küpsiseid (vt punkti 6). Küpsiste loodud andmed selle kohta, kuidas Te kasutate antud veebilehte edastatakse reeglina Google´i serverile USA-s ja salvestatakse selles. Enne Google´ile edastamist lühendatakse aga Euroopa Liidu riikide ja Euroopa Majanduspiirkonna teiste riikide IP-aadressid.

Selle veebilehe operaatori ülesandel kasutab Google neid andmeid, et analüüsida, kuidas Te kasutasite antud veebilehte, et koostada veebilehtede tegevuste kohta raporteid ja osutada veebilehe operaatorile teisi veebilehtede kasutamise ja interneti kasutamisega seotud teenuseid.

Google Analytics´i kaudu Teie brauserilt edastatud IP-aadressi ei vii Google kokku teiste andmetega.

Te võite küpsiste salvestamist takistada, kui Te seadistate vastavalt oma brauseri tarkvara; kuid me juhime Teie tähelepanu asjaolule, et sellisel juhul ei saa Te kasutada selle veebilehe kõiki funktsioone.

Lisaks sellele võite Te takistada küpsiste poolt loodud ja veebilehe teiepoolset kasutust puudutavate andmete (kaasa arvatud Teie IP-aadressi) edastamist Google´ile ning nende andmete töötlemist Google´i poolt, kui Te laadite lingilt

(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en)

alla ja paigaldate brauseri pistikprogrammi.

Te võite takistada andmete kogumist Google Analytics´i abil, kui Te klikite järgnevale lingile. Määratakse opt-out-küpsis, mis takistab Teie andmete edaspidist kogumist selle veebilehe külastamisel:


Disable Google Analytics

Täiendavat infot kasutamistingimuste ja andmekaitse kohta leiate aadressilt http://www.google.com/analytics/terms/de.html  või https://www.google.de/intl/de/policies/.

Me juhime Teie tähelepanu sellele, et antud veebilehel laiendati Google Analytics´it koodi „anonymizeIp“ võrra, et tagada IP-aadresside anonüümne kogumine (nn IP-maskeerimine).

Google Maps´i kasutamine

See veebileht kasutab Google Maps´i kaartide kuvamiseks ja sõidujuhiste koostamiseks. Google Maps´i operaatoriks on Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.

Selle veebilehe kasutamisel nõustute Te automaatselt kogutud ja Teie poolt sisestatud andmete kogumise, töötlemise ja kasutamisega Google´i, mõne tema esindaja või pakkuja poolt.

Täiendavad tingimused leiate aadressilt at https://developers.google.com/maps/terms ning google.de andmekaitsekeskusest:at https://developers.google.com/maps/terms.

Uudiskirjad

Kui Te tellite mõne meie poolt pakutavatest uudiskirjadest, siis vajame me ainult Teie kehtivat elektronposti aadressi. Täiendavad andmed on vabatahtlikud. Pärast registreerimist saadab meie süsteem Teile elektronkirja aktiveerimislingiga, millega Te kinnitate uudiskirja registreerimist. Nii me tagame, et Te olete tõesti märgitud elektronposti aadressi omanik ja et Te olete nõus uudiskirja saamisega. Teid võetakse postiloendisse ja uudiskirju saadetakse alles siis, kui Te olete kinnitanud registreerimiskirjas olevat uudiskirjade saamise aktiveerimislinki (nn. double-opt-in-meetod).

Te saate igal ajal tühistada oma nõusoleku elektronposti aadressi ja selle juurde vabatahtlikult antud andmete salvestamiseks ja nende kasutamise uudiskirja saatmiseks. Tühistamine on võimalik uudiskirjades oleva lingi kaudu.

Turvalisus

Me rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta Teie isikuandmeid kadumise ja kuritarvitamise eest. Nii salvestatakse Teie andmed turvalises töökeskkonnas, millele avalikkusel puudub juurdepääs.

Käesoleva isikuandmete puutumatust käsitleva teate muudatused

Me ajakohstame seda isikuandmete puutumatust käsitleva teadet regulaarselt. Seetõttu võib tekkida vajadus kohandada isikuandmete puutumatust käsitlevat teadet faktilist või seaduslandlikku laadi muutunud raamtingimustega. Neid kohandusi aktsepteeritakse meie veebilehtede külastamisega.

Tühistamine ja kustutamine

Teie salvestatud isikuandmed kustutatakse, kui Te olete salvestamiseks antud nõusoleku nõuetekohaselt tühistanud, kui salvestamisega taotletud eesmärgi täitmiseks ei ole isikuandmete teadmine enam vajalik või kui salvestamine on seadustest tulenevatel põhjustel keelatud.

Õigus saada teavet

Kui Teil on küsimusi seoses enda isikuandmete kogumise, töötlemise või kasutamisega või kui Te soovite andmete kohta infot, andmeid parandada, blokeerida või kustutada või oma nõusolekuid tühistada, pöörduge palun otse meie andmekaitse eest vastutava isiku poole:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedemann Brückner
Datenschutzbeauftrager
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

Telefon +49 30 2025-2044 datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de