Dussmann Service

Andmekaitse

A. Üldist

Dussmann Stiftung & Co. KGaA ja sellega seotud ettevõtted (edaspidi nimetatud „Dussmann”) võtavad Teie isikuandmete kaitset väga tõsiselt ja järgivad andmekaitseseadusi. Isikuandmeid töödeldakse ainult konkreetse eesmärgi jaoks vajalikus ulatuses. Meie töötajad on vastavalt seadustes sätestatule kohustatud järgima konfidentsiaalsusnõudeid, saladuse hoidmise nõudeid ning andmekaitsenõudeid.

Alljärgnevalt selgitame, milliseid andmeid me kogume ja kuidas neid kasutatakse. Edasises teavitame Teid sellest, millistel eesmärkidel Teie andmeid töödeldakse ja kuidas Te oma õigusi saate teostada. Andmekaitsedeklaratsiooni saate alati vaadata ja välja trükkida, klõpsates iga meie veebilehekülje lõpus olevat linki „Andmekaitse”.

1. Vastutav töötleja

Andmete vastutav töötleja on

Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Friedrichstraße 90, 10117 Berliin, Saksamaa

Seotud ettevõtete nimekirja leiate aadressilt https://www.dussmanngroup.com/en/associated-companies/. Kui pöördute otse, veebilehe kaudu või muul viisil mõne meiega seotud ettevõtte poole, siis on vastutav töötleja asjaomane ettevõte.

Meie andmekaitsevoliniku kontaktandmed:

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Andmekaitsevolinik
Friedrichstraße 90, 10117 Berliin, Saksamaa
datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de
Telefon +49 30 2025-0

2. Isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt Teie tegelik nimi, aadress või telefoninumber).

Isikuandmete eriliigid moodustavad isikuandmete erilise kaitsega alamrühma, mis on kirjeldatud ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 9. Nende hulka kuuluvad nt terviseandmed ja biomeetrilised andmed.

Üldreeglina kogume me isikuandmeid otse Teilt, välja arvatud juhul, kui olete andnud teistsuguse nõusoleku. Me töötleme Teie poolt elektrooniliselt edastatud isikuandmeid ja teavet, mida kogume kirjalikult või elektrooniliselt siis, kui kasutate meie veebilehti või peate telefonikõnesid meie töötajatega. See toimub ainult meie teenuste osutamise ja haldamise raames ja Teie poolt täidetud kontaktivormide või muu kirjavahetuse alusel.

3. Kolmandate isikute juurdepääs Teie isikuandmetele

Me töötleme isikuandmeid ise ning kui me ei ole seda selgesõnaliselt välistanud, siis töötlevad neid ka teised Dussmann Group’i kontserni ettevõtted või meie volitatud teenusepakkujad. Mõlemal viimati nimetatud juhul tagame me, et kontserni ettevõtted või teenusepakkujad peavad kinni asjakohastest seadusega sätestatud andmekaitsenõuetest ja käesolevast andmekaitsedeklaratsioonist tulenevatest kohustustest.

Ilma Teie nõusolekuta antakse isikuandmeid andmete kasutamise õigust omavatele ametiasutustele üle ainult juhul, kui me oleme selleks seaduse või kohtuotsusega kohustatud (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c).

Peale selle võib üleandmine toimuda ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f kohaselt, kui see on vajalik õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks ja puudub alus arvata, et Teil on ülekaalukas õiguspärane huvi, et Teie andmeid üle ei antaks.

Samuti antakse andmeid kolmandatele isikutele üle, kui see on seadusega lubatud ja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkti b kohaselt vajalik Teiega lepinguliste suhete teostamiseks.

4. Isikuandmete vastuvõtja

Seaduslike õiguste raames võidakse Teie isikuandmeid avaldada eelkõige järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele vastuvõtjatele:

 • veebianalüütika teenusepakkujad
 • IT-teenusepakkujad, kes töötlevad andmeid teenuse osutamise raames (nt IT-hooldustegevused, veebimajutuse teenusepakkujad)
 • dokumendi- ja andmehävitusteenuse pakkujad, trükiteenused
 •  turundus- ja müügiteenuse pakkujad
 • uudiskirjade ja logistikateenuse pakkujad
 • tarnijad, nt materjalide ja teenuste pakkujad
 • koostööpartnerid
 • makseteenuse pakkujad
 • infobürood ja inkassoettevõtted
 • volitatud turustajad
 • audiitorid, maksunõustajad, nõustamis- ja konsultatsiooniettevõtted, kindlustusseltsid
 • teised Dussmanni ettevõtted, kui see on vajalik seoses pakkumise või pakkumiskutsega või ärisuhte loomise või teostamisega
 • kohtud, ametiasutused, õigusnõustajad või vahekohtud, kui see on vajalik kehtiva õiguse järgimiseks või õigusnõude koostamiseks, esitamiseks või kaitsmiseks

Mõne kontsernisisese vastuvõtja asukoht on kolmandas riigis (ELi-välises riigis). Kontsernisiseselt tagab Dussmann ELi andmekaitse tüüptingimustel põhinevate andmekaitselepingutega, et Teie isikuandmed on ka vastuvõtja juures piisavalt kaitstud.

Kontsernisisese edastamise õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Kontsernis sisemisel haldusotstarbel tehtav andmevahetus kujutab endast õigustatud huvi (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse põhjendus 48). 

Enne Teie andmete edastamist kolmandatele isikutele võtame asjakohased meetmed tagamaks, et vastuvõtja kohustub järgima kehtivaid andmekaitseseadusi ja hoidma isikuandmeid saladuses. Vajadusel antakse andmed üle volitatud töötlemise lepingu raames, tagamaks, et andmeid töödeldakse ainult ettenähtud eesmärgil ja võetud on piisavad turbemeetmed.  

B. Andmete töötlemine meie veebilehtede külastamisel

1. Andmete liigid, andmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Kui külastate meie veebilehti või sõlmite meiega veebilehe kaudu lepingu, töötleme me Teie isikuandmeid. Töötlemine võib hõlmata järgmisi andmeid:

 • perekonnanimed, eesnimed
 • aadress
 • ettevõte
 • e-posti aadress
 • telefoninumber / faksinumber
 • päringu kuupäev ja kellaaeg
 • nõude sisu (konkreetne lehekülg)
 • pöörduse olek / http-olekukood
 • edastatav andmekogum
 • veebileht, kust nõue saabub
 • brauseri tüüp ja versioon
 • brauseritarkvara keel ja versioon
 • IP-aadress ja internetiühenduse pakkuja
 • operatsioonisüsteem
 • mobiilse lõppseadme korral vajadusel tootja / tüübitähis
 • kaup / teenus
 • panga- ja krediitkaardiandmed
 • terviseandmed / hooldusandmed
 • teade / andmed tekstiväljal

Neid andmeid töötleme me veebilehtede käitamiseks (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktid b ja f), lepingu täitmiseks ja rakendamiseks (kõnealuse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b) ning meie turunduse otstarbel (kui annate meile kõnealuse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti a kohaselt oma nõusoleku) või meie õigustatud huvi alusel vastavalt kõnealuse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punktile f. Peale selle kasutame me neid andmeid oma seaduslike kohustuste täitmiseks Saksamaa liidumaade ja riigi ametiasutuste ees (nt maksuamet) (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt c). Lepingu sõlmimisel on Teie üheseks tuvastamiseks vaja vähemalt Teie perekonnanime, eesnime ja vajadusel aadressi. Ilma nende andmeteta ei ole meil võimalik lepinguid täita. Kui Te meile omal soovil vabatahtlikult täiendavaid andmeid esitate, töötleme me neid ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

2. Logifailid

Kui Te meie veebilehti külastate, salvestame reeglina süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse ning sujuva ühenduseloomise tagamiseks ja muudel halduslikel eesmärkidel ajutiselt ühenduse andmed.

Veebiserverite külastuslogides protokollitakse, millised lehekülastused on millisel ajal toimunud. Need sisaldavad järgmisi andmeid: IP-aadress, kuupäev, kellaaeg, külastatud leheküljed, protokollid, olekukood, andmekogum, viitaja, kasutajaagent, külastatud hostinimi. IP-aadressid salvestatakse sealjuures lühendatud kujul. Lühendatud IP-aadressid kustutatakse 60 päeva möödumisel.

Tõrkelogid, milles protokollitakse tõrkega lehekülastusi, sisaldavad lisaks tõrketeadetele IP-aadressi, kust pöördus tuli, ja olenevalt tõrkest ka veebilehe aadressi, mida prooviti avada. Tõrkelogid, milles protokollitakse tõrkega lehekülastusi, kustutatakse seitsme päeva möödumisel.

FTP kaudu tulevad pöördused protokollitakse kasutajanime ja IP-aadressi pseudonümiseeritud andmetega. Andmed kustutatakse 60 päeva möödumisel.

E-postilogid, milles protokollitakse e-kirjade saatmist veebikeskkonnast, anonümiseeritakse ühe päeva möödumisel. Anonümiseerimisel eemaldatakse kõik saatja / vastuvõtja jne andmed. Alles jäävad ainult saatmisaja andmed ja info selle kohta, kuidas e-kirja käsitleti (järjekorra-ID või jäi saatmata). Andmed kustutatakse 60 päeva möödumisel.

IP-aadressi kasutatakse üksnes juhul, kui see on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid. Õigustatud huvid on meie veebilehe kasutusandmete analüüs, õigusnõuete esitamine, õigusrikkumiste uurimine ja meie IT-turbesüsteemide korrashoid.

Töötlemine toimub ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Meie õigustatud huvi tuleneb eespool nimetatud andmekogumise eesmärkidest.

3. Kontaktivormid

Kui Te kasutate kontaktivorme meie veebilehtedel, töödeldakse Teie esitatud andmeid. Nendeks võivad lisaks Teie kontaktandmetele (muu hulgas tiitel, sugu, perekonnanimi, eesnimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress) olla ka terviseandmed (muu hulgas hooldusvajadus, hooldusaste) ja andmed Teie teate sisu ja Teie huvi kohta meie teenuste vastu. Täiendavalt võite meile teada anda, kust Te Dussmann kohta infot saite. Teie esitatud andmeid kasutatakse ainult Teiega ühenduse võtmiseks ja nõustamise eesmärgil. 

Andmete töötlemine ühenduse võtmise ja nõustamise eesmärgil toimub ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 esimese lõigu punkti a kohaselt Teie vabatahtlikult antud nõusoleku alusel. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, kustutame Teie andmed viivitamatult. Kui Teie päringu eesmärk on lepingu sõlmimine, on töötlemise õiguslik alus ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt b.

4. Uudisteavitused / Tööpakkumisteavitused

Meie uudisteavituste või tööpakkumisteavituste tellimise korral teavitatakse Teid automaatselt niipea, kui Teie valitud valdkondades või ettevõtetes on uusi artikleid või tööpakkumisi, mis sobivad Teie filtreerimistingimustega. Meil vaja ainult Teie kehtivat e-posti aadressi. Uudisteavituste või tööpakkumisteavituste tellimisel salvestatakse Teie IP-aadress ning registreerumise kuupäev ja kellaaeg. Tööpakkumisteavituste korral salvestatakse ka veebileht, millel registreerusite. Andmeid kasutatakse eranditult ainult teavituste saatmiseks. Kõnealuse töötlemise õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt a. Te võite oma nõusoleku igal ajal tuleviku osas tagasi võtta, kasutades selleks andmekaitsedeklaratsioonis antud kontaktandmeid või igas uudisteavituses või tööpakkumisteavituses olevat tellimuse tühistamise linki.

Andmeid, mis Te olete meile uudisteavituste või tööpakkumisteavituste saamiseks andnud, talletame kuni Teie väljaarvamiseni uudisteavituste / tööpakkumisteavituste tellimisloendist ja kustutame need pärast tellimuse lõpetamist. See ei mõjuta andmeid, mis on meie juures salvestatud muul eesmärgil.

5. Küpsised, jälgimispikslid ja muud sarnased tehnoloogiad

Küpsised on väikesed tekstifailid ja jälgimispikslid väikesed pildifailid (alljärgnevalt ühise nimetusega „küpsis”), mis võimaldavad salvestada Teie lõppseadmesse (lauaarvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon vms) spetsiifilist infot sel ajal, kui Te meie veebilehti külastate. Küpsised aitavad meil välja selgitada meie veebilehtede külastamissagedust ja kujundada meie veebilehti Teile võimalikult mugavaks ja tõhusaks. Me kasutame oma veebilehtedel seansiküpsiseid ja püsiküpsiseid.

Meie veebilehti saab kasutada ka ilma küpsisteta. Te võite oma brauseris küpsiste salvestamise deaktiveerida, piirata salvestamisõigust nii, et seda saavad teha ainult teatud veebilehed või seadistada brauseri Teid teavitama, niipea kui mõni küpsis saadetakse. Pidage palun siiski silmas, et sellisel juhul peate arvestama veebilehe piiratud kuvamisega ja piiratud kasutajajuhistega.

Küpsiste abil töödeldavad andmed on vajalikud eespool nimetatud eesmärkidel meie ja kolmandate isikute õigustatud huvides. Töötlemine toimub ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

6. Google Analytics 

Me kasutame Google Analyticsit, veebianalüütika teenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google”). Google Analytics võimaldab koostada statistikat veebilehtede kasutamise ja külastuste päritolu kohta. Küpsise talletusaeg on 2 aastat. Me kasutame Google Analyticsit üksnes statistika eesmärgil, nt et teada saada, kui palju kasutajaid on teatud elemendil või infol klõpsanud.

Õiguslik alus on meie õigustatud huvi mõõta koostöös meie teenusepakkujatega meie pakutava info levimust (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f) ja luua pseudonümiseeritud kasutusprofiile selle kohta, kuidas meie pakutavat infot vaatavad külastajad meie veebilehte kasutavad.

Google Analytics põhineb küpsistel ja kogub andmeid (sh Teie IP-aadress) selle kohta, kuidas Te meie veebilehte kasutate. Takistamaks veebilehe kasutajate tuvastamist nende IP-aadresside abil, kasutame spetsiaalset koodi, mis tagab, et Teie IP-aadress edastatakse üksnes lühendatud ja seega anonümiseeritud kujul. Selle lühendatud IP-aadressi põhjal ei ole võimalik konkreetseid kasutajaid tuvastada. Täpsemat teavet Google Analyticsi kohaldatava andmekaitse kohta vt siit: https://support.google.com/analytics/answer/2700409?hl=en&ref_topic=2611283.

Te saate vältida andmete kogumist ja Google’ile edastamist, kui laadite alla ja installite pistikprogrammi, mille leiate siit: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Lisaks saate muuta seadistusi sulgudes oleval lingil (https://adssettings.google.com/anonymous?hl=en-GB&sig=ACi0TCgjQOtZZmsnhor-F-jUaLKUXPozB-azrbC60G1nlIid6ZBXp9mJfsSLCyW2C06i4JsWIeRrQw2CyV7laWP2gtjISjDTv8QM7RXXbZBM5xM64a1uc) või NAI (Network Advertising Initiative) deaktiveerimislehel http://www.networkadvertising.org. Oma brauseri üldseadistuste kaudu saate küpsiste salvestamise ka hoopis ära keelata.

Google’iga kokku lepitud aeg, mille vältel säilitatakse küpsiste, kasutajatunnuste ja reklaami-ID-dega seotud kasutaja- ja sündmuseandmeid, on 14 kuud.

Üldist Google’i kohta: Google Analyticsi kogutud andmed edastatakse Google LLC-le asukohaga USA-s. Lisateavet Google’i andmekaitse kohta leiate veebilehelt https://policies.google.com/privacy.

7. Google reCAPTCHA

Me kasutame Google’i teenust reCAPTCHA, et kindlaks teha, kas teatava sisestuse meie kontakti- või uudiskirjavormile teeb inimene või arvuti. Seda teenust pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google”). Google kontrollib järgmiste andmete põhjal, kas olete inimene või arvuti: kasutatava lõppseadme IP-aadress, veebileht, mida Te meie juures külastate ja kuhu robotilõks on sisse ehitatud, külastuse kuupäev ja kestus, kasutatava brauseri ja operatsioonisüsteemi tüübi tuvastusandmed, Google’i konto, kui olete sinna sisse logitud, hiireliigutused reCAPTCHA väljadel, klõpsamis- ja klaviatuuritoimingud ning ülesanded, kus peate pilte ära tundma. Mõnel juhul peate aktiivselt tegutsema, valides välja pilte ja klõpsates nendel (reCAPTCHA versioon 2), teistel juhtudel tuvastatakse Teid inimesena üksnes Teie varasema suhtluse põhjal meie veebilehega (reCAPTCHA versioon 3).

Andmete kirjeldatud töötlemise õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f. Meil on selliseks andmete töötlemiseks õigustatud huvi, et tagada meie veebilehe turvalisus ja kaitsta meid automaatsisestuste ja rünnete eest.

Google reCAPTCHA kasutamise raames võidakse isikuandmeid edastada ka Google LLC serveritele USA-s. Google’i andmekaitsedeklaratsiooni saate vaadata siin: https://policies.google.com/privacy

8. Google Mapsi kasutamine

See veebileht kasutab Google Mapsi kaartide kuvamiseks ja kohalesõiduplaanide koostamiseks. Teenust Google Maps käitab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa („Google”). Meie õigustatud huvi Google Mapsi kasutamisel seisneb külastajate teavitamises meie asukohtadest. Andmete kirjeldatud töötlemise õiguslik alus on ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikli 6 lõike 1 punkt f.

Koostöö Google’iga andmekaitse tähenduses toimub kaasvastutust käsitleva lepingu alusel vastavalt ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklile 26; leping asub aadressil: https://cloud.google.com/maps-platform/terms/maps-controller-terms/.

Selliste alamlehtede külastamisel, kuhu on sisse ehitatud Google Maps, edastatakse andmed meie veebilehe kasutamise kohta Teie poolt (nt Teie IP-aadress) Google’i serverile ja salvestatakse seal. Selle raames võidakse isikuandmeid edastada ka Google LLC serveritele USA-s. Juhuks, kui isikuandmeid edastatakse Google LLC-le, mille asukoht on USA-s.

Juhul, kui Te ei ole nõus Teie andmete edaspidise edastamisega Google’ile, võite veebiteenuse Google Maps täielikult deaktiveerida, lülitades oma brauseris välja rakenduse JavaScript. Siis ei ole enam võimalik meie veebilehel Google Mapsi ja seega ka kaardikuva kasutada.

9. YouTube'i kasutamine

Kasutame YouTube'i, et saaksime teile videoid esitada, mis on ka meie õigustatud huvi. YouTube'i pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa. YouTube'i pistikprogrammide kasutamise õiguslik alus on artikli 6 lõige 1. f) GDPR. Me kasutame manustatud YouTube'i videoid laiendatud andmekaitserežiimis. YouTube'i sõnul tähendab see järgmist: YouTube ei salvesta küpsiseid kasutajale, kes vaatab veebisaiti sisseehitatud YouTube'i videopleieriga, kuid ei klõpsake taasesituse alustamiseks videol. Kui klõpsate YouTube'i videopleieril, võib YouTube salvestada küpsised kasutaja seadmesse (arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne), kuid me ei salvesta manustatud videote taasesitamiseks isiklikku küpsiste teavet. Google töötleb teie isikuandmeid ka USA-s. Lisateavet andmekaitse kohta on Google'is aadressil https://policies.google.com/privacy?hl=et.

C. Andmete töötlemine koostöös äripartneritega

Andmete töötlemisele koostöös äripartneritega kohaldatakse asjaomaste Dussmann Group’i ettevõtete äripartnerite suhtes kehtivaid andmekaitsedeklaratsioone. Seotud ettevõtete nimekirja leiate aadressilt https://www.dussmanngroup.com/en/associated-companies/.

D. Andmete töötlemine töökohale kandideerimisel

Andmete töötlemisele töökohale kandideerimise korral kohaldatakse asjaomaste Dussmann Group’i ettevõtete kandideerimisprotsessi suhtes kehtivaid andmekaitsedeklaratsioone. Seotud ettevõtete nimekirja leiate aadressilt https://www.dussmanngroup.com/en/associated-companies/.

E. Lisateave

1. Andmete talletamise kestus

Kui andmete kogumisel (nt nõusolekuavalduses) või käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis ei ole märgitud konkreetset talletamise kestust, kustutatakse isikuandmed siis, kui need ei ole enam talletamise eesmärgi täitmiseks vajalikud, välja arvatud juhul, kui kustutamist tõkestavad (nt äri- ja maksuõigusest tulenevad) seadusega sätestatud säilitamiskohustused.

Kui me talletame isikuandmeid ainult säilitamiskohustuste täitmiseks, siis juurdepääs neile tavaliselt tõkestatakse, nii et neile pääseb juurde ainult siis, kui see on vajalik seoses säilitamiskohustuse eesmärgiga.

2. Turvalisus

Me võtame kõik vajalikud tehnilised ja korralduslikud turbemeetmed, et kaitsta teie isikuandmeid kaotsimineku ja väärkasutuse eest. Teie andmed talletatakse turvalises ärikeskkonnas, mis ei ole avalikkusele juurdepääsetav. Kõigil veebilehtedel kasutatakse SSL-i või TLS-i krüptimist. Teie andmed krüptitakse vahetult edastamise ajal. Turvakaalutlustel ei esita me siin täiendavat teavet.

3. Andmesubjekti õigused

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui olete andnud oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks, saate selle igal ajal tuleviku osas tagasi võtta. Nõusoleku tagasivõtmine ei muuda nõusoleku alusel kuni tagasivõtmiseni toimunud andmete töötlemise õiguspärasust. Tagasivõtmise korral kustutame asjaomased andmed viivitamatult, välja arvatud juhul, kui edasine töötlemine tugineb ilma nõusolekuta töötlemise õiguslikule alusele. Tagasivõtmisavalduse võite saata aadressil datenschutzbeauftragter @remove-this.dussmann.de, teine võimalus on saata see kirjaga aadressil Dussmann Stiftung & Co. KGaA, Friedrichstraße 90, 10117 Berliin, Saksamaa.

Muud õigused

Nõudeid oma õiguste kaitseks võite esitada Teie riigis asuvale Dussmann Group’i haruettevõttele. Vastutavate töötlejate nimed ja aadressid leiate seotud ettevõtete nimekirjast https://www.dussmanngroup.com/en/associated-companies/ või riigis asuva haruettevõtte veebilehe impressumist.

Teil on õigus küsida Dussmann Group’i kuuluvalt asjaomaselt vastutavalt töötlejalt kinnitust, kas Teie isikuandmeid töödeldakse, ning sellisel juhul on teil õigus saada teavet nende isikuandmete kohta ja ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 15 loetletud teavet.

Teil on õigus nõuda asjaomaselt vastutavalt töötlejalt Teid puudutavate ebaõigete isikuandmete viivitamatut parandamist ja vajadusel mittetäielike isikuandmete täiendamist (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 16).

Teil on õigus nõuda asjaomaselt vastutavalt töötlejalt Teid puudutavate isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui kehtib üks ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 17 nimetatud põhjustest, nt kui andmed ei ole enam vajalikud eesmärgil, milleks neid koguti või töödeldi (õigus kustutamisele).

Teil on õigus nõuda asjaomaselt vastutavalt töötlejalt töötlemise piiramist, kui kehtib üks ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 18 nimetatud tingimustest, nt kui Te olete esitanud töötlemisele vastuväite.

Teil on õigus saada meile esitatud isikuandmeid üldkasutatavas vormingus ning masinloetaval kujul või õigus nõuda, et asjaomane vastutav töötleja edastaks need teisele vastutavale töötlejale (andmete ülekandmise õigus, ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 20), kui see on tehniliselt teostatav.

Kui teie isikuandmed edastatakse väljaspool ELi asuvasse riiki, mis ei paku piisavat kaitset, sõlmime tavaliselt lepingu, mis tagab isikuandmete piisava kaitse. Ühtlasi kasutame me andmekaitse tüüptingimusi, mis on leitavad aadressilt: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Teil on õigus oma konkreetsest olukorrast lähtudes esitada igal ajal vastuväiteid Teid puudutavate isikuandmete töötlemise suhtes. Asjaomane vastutav töötleja ei töötle siis enam isikuandmeid edasi, välja arvatud juhul, kui vastutav töötleja tõendab, et töödeldakse mõjuval õiguspärasel põhjusel, mis kaalub üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või õigusnõuete koostamise, esitamise või kaitsmise eesmärgil (ELi isikuandmete kaitse üldmääruse artikkel 21).

Te võite igal ajal ja ilma täiendavate kaalutlusteta esitada vastuväiteid Teie andmete kasutamisele otseturunduslikul eesmärgil.

Ilma et see piiraks muude halduslike või õiguslike kaitsevahendite kohaldamist, on Teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui olete seisukohal, et Teid puudutavate isikuandmete töötlemine rikub ELi isikuandmete kaitse üldmäärust (kõnealuse üldmääruse artikkel 77). Te võite seda õigust teostada liikmesriigis, kus on Teie elukoht, töökoht või väidetava rikkumise toimumiskoht. Nt Dussmann Stiftung & Co. KGaA jaoks Berliinis on pädev järelevalveasutus Berliini andmekaitse ja teabevabaduse volinik, Friedrichstr. 219, 10969 Berliin, Saksamaa. Te võite alati pöörduda ka mõne teise järelevalveasutuse poole. Teie liikmesriigis, väljaspool Saksamaad asuva vastutava töötleja osas võite pöörduda sealse pädeva järelevalveasutuse poole.

Ülevaade teistest riiklikest ja rahvusvahelistest andmekaitseasutustest on kättesaadav siin.

4. Käesoleva andmekaitsedeklaratsiooni muudatused

Jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi tagamaks, et meie andmekaitseteave vastab alati kehtivatele seadusenõuetele. See kehtib ka juhul, kui andmekaitseteavet tuleb kohandada uute või muudetud pakkumiste või teenuste tõttu.

Kui teil on selle andmekaitsedeklaratsiooni kohta küsimusi või ettepanekuid, siis ärge kõhelge meiega ühendust võtmast, meil on hea meel, et usaldate meile oma andmed.

Seisuga: 30.09.2020