Dussmann Service

Andmekaitse

Dussmann Groupi andmekaitsedeklaratsioon

A. Üldist

Dussmann Stiftung & Co. KGaA ja tema sidusettevõtted (edaspidi „Dussmann“) suhtuvad teie isikuandmete kaitsesse väga tõsiselt ja järgivad andmekaitseseaduste sätteid. Isikuandmeid töödeldakse ainult vastava eesmärgi saavutamiseks vajalikus ulatuses. Meie töötajad on kohustatud pidama kinni vaikimis- ja konfidentsiaalsusnõudest ning järgima andmekaitse regulatsioone vastavalt seadusjärgsetele sätetele.

Allpool selgitame, millist teavet me kogume, kuidas seda teavet kasutatakse ja kuidas te oma õigusi kasutada saate. Andmekaitsedeklaratsiooni saate igal ajal näha ja välja printida iga lehe allosas oleva vahekaardi „Andmekaitse“ kaudu.

See andmekaitsedeklaratsioon kehtib kõikide Dussmann Groupi veebilehtede (sh Kursana GmbH, Dresdner Kühlanlagenbau GmbH ja HEBO Aufzugstechnik GmbH veebilehed), meie sotsiaalmeedia, meilisuhtluse ning nutitelefonide ja muude seadmete jaoks mõeldud mobiilirakenduste kohta. Lisaks üldisele teabele ja kohustuslikule teabele oleme koostanud eraldi andmekaitsealase lisateabe Dussmann Groupi üksikute veebilehtede jaoks. 

Veebilehel kulturkaufhaus.de tuleb järgida eraldi andmekaitsealast teavet. 

Kui teil on küsimusi, võtke ühendust allpool nimetatud vastutava isikuga, järgige saadaolevaid linke ja/või vaadake lisateavet kolmandate osapoolte veebilehtedelt. Meie kontaktandmed leiate muidugi ka trükiandmete alt.

1. Isikuandmete vastutav töötleja

Andmetöötluse eest vastutab

Dussmann Stiftung & Co. KGaA
Friedrichstraße 90
10117 Berlin

Siit leiate juurdepääsu sidusettevõtete loendile. Kui ühendustvõtmine meie sidusettevõttega toimub otse, viimase veebilehe kaudu või mõnel muul teel, on isikuandmete vastutav töötleja just see ettevõte.

Meie andmekaitseametniku kontaktandmed:

Dussmanni Sihtasutus & Co KGaA
Andmekaitseametnik
Friedrichstrasse 90
10117 Berliin

datenschutz@dussmann.de
+49 30 20250

2. Isikuandmed

Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta (nt teie tegelik nimi, aadress või telefoninumber).

Isikuandmete erikategooriad on isikuandmete eriliselt kaitstud alarühm ja neid kirjeldatakse isikuandmete kaitse üldmääruse (GDPR) artiklis 9. Nende hulka kuuluvad muuhulgas ka terviseandmed ja biomeetrilised andmed.

Põhimõtteliselt kogume isikuandmeid teilt otse. Kui te ei anna just muul moel nõusolekut. Töötleme teie elektrooniliselt edastatavaid isikuandmeid, samuti teavet, mille kogume kirjalikult või elektrooniliselt, kui kasutate meie veebilehte, või kui peate telefonikõne meie töötajatega. See toimub ainult meie teenuste osutamise ja haldamise raames ning teie täidetud kontaktvormide või muu kirjavahetuse alusel. 

3. Kolmandate isikute juurdepääs teie isikuandmetele

Isikuandmeid töötleme meie ise ja – kui me pole seda sõnaselgelt välistanud – ka teised Dussmann Groupi ettevõtted või meie poolt volitatud teenusepakkujad. Kahel viimasel juhul tagame, et kontserni- või teenindusettevõtted järgivad asjakohaseid seaduslikke andmekaitse-eeskirju ja käesolevast andmekaitseteatisest tulenevaid kohustusi. 

Isikuandmeid edastatakse ametiasutustele, kellel on õigus ilma teie nõusolekuta teavet saada, vaid juhul, kui oleme seaduse või kohtumäärusega selleks kohustatud (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c).

Lisaks võidakse need edastada vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f, kui see on vajalik juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks ning ei ole põhjust eeldada, et teil on ülekaalukat õigustatud huvi takistada oma andmete edastamist. 

Kuivõrd see on õiguslikult lubatud ja nõutav teiega sõlmitud lepinguliste suhete töötlemiseks vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 jaotise 1 punktile b, edastatakse teie andmeid ka kolmandatele isikutele. 

4. Isikuandmete vastuvõtja

Teie isikuandmeid võidakse avaldada järgmiste adressaatide kategooriatele, eelkõige seadusest tulenevate volituste raames:

 • veebianalüütika teenusepakkuja
 • IT-teenuse pakkujad, kes töötlevad andmeid teenuse osutamise osana (nt IT-alaste hooldustööde tegemiseks, hostimisteenuse pakkujad), 
 • failide ja andmete hävitamise teenuse pakkuja, printimisteenused
 • turundus- ja müügiteenuse pakkuja
 • uudiskirjade koostamise ja logistikateenuse pakkuja
 • tarnijad, nt materjalide ja teenuste jaoks
 • koostööpartnerid
 • makseteenuse pakkuja
 • krediidibürood ja inkassobürood
 • edasimüüjad
 • audiitorid, maksukonsultandid, nõustamis- ja konsultatsioonifirmad, kindlustusfirmad 
 • muud Dussmanni ettevõtted, kui see on vajalik seoses pakkumise, hanke või ärisuhte algatamise, elluviimise või töötlemisega
 • kohtud, ametiasutused, õigusnõustajad või vahekohtud, kui see on vajalik kohaldatava õiguse järgimiseks või juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks

Mõned kontsernisisesed isikuandmete vastuvõtjad asuvad kolmandates riikides (EL-i mittekuuluvad riigid). Dussmann tagab kontsernisiseselt EL-i standardsetel andmekaitseklauslitel põhinevate andmekaitselepingute raames, et teie isikuandmed on adekvaatselt kaitstud ka vastuvõtja poolt.

Kontsernisisese andmete edastamise õigusliku aluse loob GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Andmete vahetamine kontsernisisesel halduseesmärgil esindab õigustatud huvi (GDPRi põhjendus 48).  

Enne teie teabe edastamist kolmandatele isikutele rakendame mõistlikke samme tagamaks, et vastuvõtjad nõustuvad järgima kehtivaid andmekaitseseadusi ja säilitama isikuandmete konfidentsiaalsuse. Vajadusel edastatakse andmeid tellimuste töötlemise lepingu osana, et tagada andmete töötlemine ainult ettenähtud otstarbel ja piisavate turvameetmete tagades.  

5. Märkus andmete edastamise kohta USA-sse

Meie veebileht sisaldab tööriistu USA-s asuvatelt ettevõtetelt. Kui need tööriistad on aktiivsed, võidakse teie isikuandmeid edastada vastavate ettevõtete USA serveritesse. Soovime juhtida tähelepanu sellele, et USA ei ole EL andmekaitseseaduse tähenduses turvaline kolmas riik. USA ettevõtted on kohustatud avaldama isikuandmeid julgeolekuasutustele, ilma et teie kui asjaomane isik saaks nende vastu õiguslikke meetmeid rakendada. Seetõttu ei saa välistada, et USA ametivõimud (nt salateenistused) töötlevad, hindavad ja püsivalt salvestavad teie andmeid USA serverites jälgimise eesmärgil. Meil ei ole nendele töötlemistoimingutele mingit mõju.

6. Andmete säilitamise kestus

Kui kogumise ajal (nt nõusolekuavalduse osana) või käesolevas andmekaitsedeklaratsioonis ei ole täpsustatud selgesõnalist säilitamisperioodi, kustutatakse isikuandmed, kui neid ei ole enam säilitamise eesmärgi täitmiseks vaja, välja arvatud juhul, kui on olemas seadusega sätestatud säilitamisnõuded (nt äri- ja maksuseadustest tulenevad säilitamise nõuded), mis takistavad kustutamist.

Kuivõrd me säilitame isikuandmeid eranditult säilitamiskohustuste täitmiseks, on need tavaliselt blokeeritud, nii et neile pääseb juurde vaid siis, kui see on säilitamiskohustuse eesmärgist lähtuvalt vajalik.

Kui soovite oma andmete kustutamist või tühistate andmetöötluseks antud nõusoleku, kustutatakse andmed võimalikult kiiresti eeldusel, et nende säilitamise kohustus puudub.

7. Turvalisus

Rakendame kõiki vajalikke tehnilisi ja organisatsioonilisi turvameetmeid, et kaitsta teie isikuandmeid kadumise ja väärkasutuse eest. Teie andmeid hoitakse turvalises töökeskkonnas, mis ei ole avalikkusele juurdepääsetav. Kõikidel veebilehtedel kasutatakse SSL- või TLS-krüptimist. Teie andmed krüpteeritakse otse edastamise ajal. Turvakaalutlustel ei saa me praegu täiendavat teavet anda.

8. Andmesubjekti õigused

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui olete andnud oma isikuandmete töötlemiseks nõusoleku, saate selle igal ajal tagasi võtta ja see hakkab edasiulatuvalt kehtima. Nõusoleku tagasivõtmine ei mõjuta nõusoleku alusel tehtud töötlemise seaduslikkust kuni tühistamiseni. Tühistamise korral kustutame asjaomased andmed viivitamata, välja arvatud juhul, kui edasine töötlemine võib põhineda nõusolekuta töötlemise õiguslikul alusel. Tühistamiseks võite saata e-kirja aadressil datenschutz @remove-this.dussmann.de või kirja Dussmann Stiftung & Co. KGaA, andmekaitseametnikule, Friedrichstraße 90, 10117 Berliin.

Muud õigused

Oma õigusi saate kaitsta teie riigis asuva Dussmann Groupi filiaali vastu. Isikuandmete töötlemise eest vastutava isiku nimed ja aadressid leiate sidusettevõtete nimekirjast või vastava riigi filiaali trükiandmete hulgast. 

Teil on õigus nõuda Dussmann Groupi vastutavalt isikult kinnitust selle kohta, kas teiega seotud isikuandmeid töödeldakse; kui seda tehakse, on teil õigus saada teavet nende isikuandmete kohta ja GDPRi artiklis 15 üksikasjalikult loetletud teavet.

Teil on õigus nõuda, et isikuandmete töötlemise eest vastutav isik parandaks viivitamata teid puudutavad ebaõiged isikuandmed ja vajadusel täiendaks mittetäielikke isikuandmeid (GDPRi artikkel 16). 

Teil on õigus nõuda igal konkreetsel juhul vastutavalt isikult teiega seotud isikuandmete viivitamatut kustutamist, kui peaks kehtima mõni GDPRi artiklis 17 loetletud põhjustest, nt. kui andmeid ei ole enam taotletavatel eesmärkidel vaja (õigus kustutamisele).

Teil on õigus nõuda vastutavalt isikult töötlemise piiramist, kui on täidetud üks GDPRi artiklis 18 loetletud tingimustest, nt. kui olete töötlemisele vastuväite esitanud.

Teil on õigus saada isikuandmeid, mille olete meile esitanud ühises ja masinloetavas vormingus või et vastutav isik edastab need andmed teisele vastutavale isikule (õigus andmete ülekandmisele, GDPRi artikkel 20), kuivõrd see on tehniliselt teostatav.

Kui teie isikuandmed edastatakse riiki, mis on EL-ist väljaspool, mis ei paku piisaval tasemel kaitset, sõlmime tavaliselt lepingu, mis tagab isikuandmete piisaval tasemel kaitse. Kasutame ka standardseid andmekaitseklausleid, millele pääseb juurde järgmiselt URL-ilt:
ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Teil on igal ajal õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele põhjustel, mis tulenevad teie konkreetsest olukorrast. Iga juhtumi puhul ei töötle vastutav isik enam isikuandmeid, välja arvatud juhul, kui ta suudab esitada töötlemiseks kaalukaid seaduslikke aluseid, mis kaaluvad üles andmesubjekti huvid, õigused ja vabadused, või kui töötlemine on mõeldud juriidiliste nõuete esitamiseks, teostamiseks või kaitsmiseks (GDPRi artikkel 21).

Teie andmete otseturunduse eesmärgil kasutamisel saate igal ajal esitada vastuväiteid, ilma täiendava kaalumiseta. Pärast seda ei tohi me teie andmeid enam otseturunduseks kasutada.

Ilma et see piiraks muude haldus- või kohtulike õiguskaitsevahendite kasutamist, on teil õigus esitada kaebus järelevalveasutusele, kui arvate, et teie isikuandmete töötlemine on GDPRiga vastuolus (GDPRi artikkel 77). Seda õigust saate kasutada oma elu-, töökoha- või väidetava rikkumise toimumiskoha liikmesriigi järelevalveasutuse juures. Näiteks Berliinis asuva Dussmann Stiftung & Co. KGaA eest vastutav järelevalveasutus on Berliini andmekaitse ja infovabaduse volinik aadressil Friedrichstr. 219, 10969 Berliin. Samuti võite igal ajal pöörduda mõne teise järelevalveasutuse poole. Need, kes vastutavad teie liikmesriigis, väljaspool Saksamaad, võivad võtta ühendust sealse pädeva asutusega. 

Ülevaate teistest riiklikest ja rahvusvahelistest andmekaitseasutustest leiate siit.

B. Andmetöötlus meie veebilehte külastades

1. Andmekategooriad, andmetöötluse eesmärgid ja õiguslik alus

Kui külastate meie veebilehte ja/või sõlmite meiega veebilehe kaudu lepingu, töötleme teie isikuandmeid. Töötlemine võib mõjutada järgmisi andmeid: 

 • Ees- ja perekonnanimi
 • Aadress
 • Ettevõte
 • E-posti aadress
 • Telefoninumber/faksinumber
 • Päringu kuupäev ja kellaaeg
 • Taotluse sisu (konkreetne leht)
 • Juurdepääsu oleku/http-oleku kood
 • Üekantavate andmete hulk
 • Veebileht, kust päring pärineb
 • Brauseri tüüp ja versioon
 • Brauseri tarkvara keel ja versioon
 • IP-aadress ja Interneti-juurdepääsu pakkuja
 • Töösüsteem
 • Mobiilsete lõppseadmete puhul vajadusel tootja/tüübi tähistus
 • Kaup/teenus
 • Panga- ja krediitkaardiandmed
 • Terviseandmed / hooldusandmed
 • Sõnum/info tekstiväljal

Kasutame neid andmeid veebilehe haldamiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punktid b ja f), lepingutingimuste täitmiseks ja töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b) ning töötleme enda reklaamieesmärkidel (kui annate meile nõusoleku GDPRi artikli 6 lõike 1 lõigus a) või meie õigustatud huvide alusel vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f). Lisaks kasutame neid andmeid oma juriidiliste kohustuste täitmiseks riigi- ja föderaalasutuste (nt maksuameti) ees (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c). Lepingu sõlmimiseks on teie kordumatu isikutuvastuse osas nõutav vähemalt teie perekonnanimi, eesnimi ja vajadusel ka aadress. Ilma selle teabeta ei ole meil võimalik vastavaid lepinguid täita. Kui annate meile teavet ka oma taotlusel vabatahtlikult, töötleme seda GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f alusel.

2. Logifailid

Kui külastate mõnda meie lehte, salvestame ajutiselt ühenduse andmed, nn serveri logifailid, mille teie brauser meile automaatselt edastab, süsteemi turvalisuse ja stabiilsuse eesmärgil, et tagada veebilehe sujuv ühenduse loomine ja täita muid administratiivseid eesmärke. Need on:

 • brauseri tüüp ja brauseri versioon
 • kasutusel olev operatsioonisüsteemi
 • viidatud URL
 • juurdepääsu kasutava arvuti hostinimi
 • serveri päringu aeg
 • IP-aadress

Töötlemine toimub GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f alusel. Lisaks süsteemi turvalisusele ja stabiilsusele kuuluvad meie õigustatud huvide hulka meie veebilehe kasutusandmete hindamine, juriidiliste nõuete esitamine, kuritegude uurimine ja meie IT-turvasüsteemide hooldus.

3. Kontaktvormid

Kui kasutate meie veebilehel kontaktivormi, töödeldakse teie esitatud andmeid (nt sugu, nimi, ettevõte, aadress, e-post, telefon, päring) selleks, et saaksime teie poole asjakohaselt pöörduda ja saata teie sõnumi Dussmannis edasi õigele kontaktile, kes teiega siis ühendust võtab.

Töötlemise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõige 1 f) ja kui teie taotlus on suunatud lepingu sõlmimisele, on selleks vajalike andmete töötlemise õiguslikuks aluseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f). Meie õigustatud huvi on vastata teie päringule. 

4. Päring e-posti, telefoni või faksi teel

Kui võtate meiega ühendust e-posti, telefoni või faksi teel, töötleme teie esitatud andmeid (nt nimi, e-posti aadress, telefoninumber, päring) teie päringu töötlemise eesmärgil. 

Andmeid töödeldakse GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti b) alusel, kui teie taotlus on suunatud lepingu sõlmimisele või täitmisele. Kõigil muudel juhtudel põhineb töötlemine meie õigustatud huvil meile saadetud päringu tõhusaks töötlemiseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f) või teie nõusolekul (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a), kui seda taotleti. 

Teie poolt kontaktipäringutega saadetud andmed kustutatakse, kui andmete säilitamise eesmärk enam ei kehti (nt pärast teie päringu töötlemist) või kui taotlete meilt nende kustutamist või tühistate nende salvestamise nõusoleku. Kohustuslikud seadusesätted, eelkõige kohustuslikud säilitamisperioodid, jäävad samaks. 

5. Uudiskiri

Kui tellite meie poolt pakutava uudiskirja, vajame teie käest ainult kehtivat e-posti aadressi. Lisainfo on vabatahtlik. Peale registreerimist saadab meie süsteem teile e-kirja koos aktiveerimislingiga, millega saate kinnitada uudiskirja registreerimise. Sel viisil tagame, et olete ka tegelikult antud meiliaadressi omanik ja nõustute uudiskirja saamisega. Jaotusnimekirja kandmine ja uudiskirjade saatmine toimub ainult siis, kui olete registreerimismeilis uudiskirjade saamise aktiveerimislingi kinnitanud (nn double opt-in protseduur). Uudiskirjale registreerumisel salvestatakse teie IP-aadress ning registreerimise kuupäev ja kellaaeg. See töötlemine toimub GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a õiguslikul alusel. Oma nõusoleku saate edaspidi igal ajal tagasi võtta andmekaitsedeklaratsioonis toodud kontaktide või igas uudiskirjas oleva tellimusest loobumise lingi kaudu. Teeme uudiskirja saatmiseks koostööd teenusepakkujatega, nt CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede) või Evalanche (SC-Networks GmbH, Würmstraße 4, 82319 Starnberg). CleverReach või Evalanche’i abil töödeldavate andmete kohta saate lisateavet nende privaatsuspoliitikast https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/ ja https://www.sc-networks.de/datenschutz/. Oleme sõlminud CleverReachi ja SC-Networks GmbH-ga tellimuste töötlemise lepingu GDPRi artikli 28 tähenduses.

Andmeid, mida olete uudiskirjaga liitumise eesmärgil meie juures salvestanud, säilitame omalt poolt kuni uudiskirjast loobumiseni ja kustutame need pärast tellimusest loobumist, välja arvatud isikuandmed, mis on vajalikud uudiskirja saatmise lubatavuse tõendamiseks. Neid ei salvestata algusest peale uudiskirja saatmise eesmärgil, vaid nende vastuvõetavuse tõendamise eesmärgil. Nende andmete (ka jätkuva) säilitamise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on tõestada uudiskirja saatmise vastuvõetavust. 

6. Teenuse osutamine veebiportaali kaudu

Meie poolt hallatava veebiportaali kaudu päringu või tellimuse korral küsitakse pakkumise koostamiseks, tellimuse täitmiseks ja töötlemiseks vajalikke andmeid, kasutades kohustuslikke välju: nt teie täisnimi, e-posti aadress, postiaadress (teenindus- ja arveldusaadress), teave lepingu täitmise kohta, panga- ja krediitkaardiandmed. Need andmed on registreeritud kliendikontol. 

Töötleme teie sisestatud andmeid pakkumiste, tellimuste, broneeringute koostamiseks, täitmiseks, lepingulise suhte töötlemiseks ning kaebuste, päringute ja arvete menetlemiseks. Vajadusel edastatakse vastava ülesande täitmiseks vajalikud andmed vastavale teenindustöötajale või välisele teenindusettevõttele.

Isikuandmed kustutatakse pärast eesmärgi täitmist või juhul, kui need on endiselt vajalikud lepingulise suhte täitmiseks, töötlemiseks ja arveldamiseks või selliste toimingute jaoks nagu kaebused, päringud, arvete esitamine või juriidiliste kohustuste täitmine, lukustatakse need ja neid kasutatakse ainult nendel eesmärkidel. 

Ülalkirjeldatud andmetöötluse õiguslikuks aluseks on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b ja kaebuste töötlemisel GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c.

7. Uudisteade / tööhoiatus („News Alert“ / „Job Alert“)

Meie uudisteate või tööhoiatuse abil teavitatakse teid automaatselt niipea, kui teie valitud ärivaldkondades või ettevõtetes on uusi postitusi või uusi töökohti, mis vastavad teie filtrikriteeriumitele. Kõik, mida me teilt vajame, on kehtiv e-posti aadress. Uudisteteate või tööhoiatuse kasutajaks registreerumisel salvestatakse IP-aadress ja registreerimise kuupäev ja kellaaeg ning teie filtrikriteeriumid. Tööhoiatus salvestab ka lehe, mille kaudu registreeriti. Andmeid kasutatakse ainult teadete saatmiseks. See töötlemine toimub GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a õiguslikul alusel. Oma nõusoleku saate edaspidi igal ajal tagasi võtta andmekaitsedeklaratsioonis toodud kontaktide või igas uudisteates või tööhoiatuses oleva teatest/hoiatusest loobumise lingi kaudu.

Andmeid, mida olete uudisteate või tööhoiatuse saamise eesmärgil meie juures salvestanud, säilitame omalt poolt kuni uudisteatest / tööhoiatusest loobumiseni ja kustutame need pärast tellimusest loobumist Uudisteteate / tööhoiatuse saatmise lubatavuse tõendamiseks salvestatud andmed jäävad muutumatuks. Nende andmete (ka jätkuva) säilitamise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi on tõestada uudisteate / tööhoiatuse saatmise vastuvõetavust.

8. Küpsised, veebimajakad ja sarnased tehnoloogiad

Mõned meie veebilehed kasutavad küpsiseid. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis võimaldavad teie lõppseadmel (arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne)  salvestate kasutajaspetsiifilist teavet, kui külastate mõnda meie veebilehtedest (nimetame edaspidi ühiselt „küpsisteks“). Küpsised aitavad meil määrata meie veebilehe kasutussagedust ja kasutajate arvu ning muuta meie pakkumised teile võimalikult mugavaks ja tõhusaks. Kasutame oma veebilehtedel seansiküpsiseid (need kustutatakse pärast brauseri seansi lõppu) ja püsiküpsiseid (need jäävad teie lõppseadmesse ka pärast brauseri seansi lõppu). 

Mõnel juhul võidakse teie lõppseadmesse salvestada ka kolmandate osapoolte küpsised, kui külastate meie veebilehte (kolmanda osapoole küpsised). Need võimaldavad nii meil kui ka teil kasutada kolmanda osapoole teatud teenuseid (nt küpsiseid makseteenuste töötlemiseks). 

Küpsistel on erinevad funktsioonid. Paljud küpsised on tehniliselt vajalikud, kuna teatud veebilehe funktsioonid ilma nendeta ei töötaks. Teisi küpsiseid kasutatakse kasutaja käitumise hindamiseks või reklaami kuvamiseks. 

Säilitamisperiood sõltub vastavast küpsisest ja seda on täpsustatud allpool. Mõned küpsised kustutatakse vähem kui tunni pärast, teised võivad jääda arvutisse salvestatuks mitmeks aastaks. Säilitamisaega saad ka ise mõjutada. Kõik küpsised saate oma brauseri kaudu igal ajal käsitsi kustutada (vt ka allpool „Vastuväidete esitamise õigus“). Lisaks kustutatakse nõusolekul põhinevad küpsised hiljemalt pärast nõusoleku tagasivõtmist, kusjuures senimaani toimunud salvestamise seaduslikkust see ei mõjuta.

Küpsised, mis on vajalikud elektroonilise suhtlusprotsessi läbiviimiseks (vajalikud küpsised) või teatud soovitud funktsioonide pakkumiseks (nt ostukorvi funktsioon) või veebilehe optimeerimiseks (nt küpsised veebipubliku mõõtmiseks), on vajalikud GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti f) alusel, kui pole määratud muud õiguslikku alust. Veebilehe operaatorina on meil õigustatud huvi küpsiste salvestamise vastu, et meie teenused töötaksid tehniliselt veatult ja optimaalselt. Kui küpsiste salvestamiseks küsitakse nõusolekut, salvestatakse asjakohased küpsised eranditult teie nõusoleku alusel (GDPRi artikli 6 lõige 1 punkt a). Teie nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.

Küpsiste nõusolek: selleks et saaksime kindlaks teha, kas olete andnud nõusoleku andmete töötlemiseks seoses küpsistega (vajadusel), kasutame küpsist lähtuvalt meie õigustatud huvidest (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f), mis andis teada, milliseks andmetöötluseks olete oma nõusoleku andnud või kas te pole nõusolekut andnud.

9. Usercentrics Consent Management Platform

See on nõusoleku haldamise teenus. Usercentrics GmbH, Sendlinger Straße 7, 80331 München, teenust kasutatakse töötlejana veebilehel nõusoleku haldamise eesmärgil.

Usercentrics kogub logifaili andmeid ja nõusolekuandmed võimaldavad meil teavitada, hankida, hallata ja dokumenteerida kasutaja nõusolekut teatud küpsiste ja muude tehnoloogiate kasutamiseks meie veebilehel.

Andmetöötluse eesmärk on seadusest tulenevate kohustuste täitmine ja nõusoleku säilitamine.

Andmete töötlemise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt c. Eesmärk on teada kasutajate eelistusi ja tegutseda vastavalt sellele.

Andmed kustutatakse niipea, kui neid ei ole enam logimiseks vaja. Nõusoleku andmeid tuleb Saksamaa äriseadustiku § 257 kohaselt säilitada 6 aastat. Varem antud nõusoleku kehtetuks tunnistamise tõendit säilitatakse kolm aastat. Ühest küljest põhineb talletamine meie vastutusel vastavalt GDPRi artikli 5 lõikele 2. See kohustab järgima isikuandmete töötlemist vastavalt isikuandmete kaitse üldmäärusele. 

Lisateavet Usercentricsi privaatsustavade kohta leiate aadressilt: https://usercentrics.com/de/datenschutzerklarung/

Altpoolt leiate töötleva ettevõtte andmekaitseametniku e-posti aadressi: datenschutz @remove-this.usercentrics.com

10. Matomo

Kasutame oma veebilehel Matomot, veebilehtede analüüsitarkvara, mis töötab teenusepakkuja Matomo EL-i serverites. See teenusepakkuja on Uus-Meremaa ettevõte InnoCraft Ltd, 7 Waterloo Quay PO625, 6140 Wellington, Uus-Meremaa. Matomo abil töödeldavate andmete kohta saate lisateavet privaatsuspoliitikast aadressil https://matomo.org/privacy-policy/. Privaatsust puudutavad küsimused saab saata e-posti aadressile privacy @remove-this.matomo.org.

Matomo kasutamisel võidakse teie lõppseadmesse seada küpsis, mida saab kasutada tegevuste jälgimiseks ja näiteks korduvate külastuste tuvastamiseks. Kasutaja IP-aadress lüheneb automaatselt, mistõttu ei saa enam üksikute isikute kohta järeldusi teha. Muuhulgas hinnatakse ligikaudset geograafilist asukohta, lõppseadet, ekraani eraldusvõimet, brauserit ja külastatud lehti, sealhulgas veebilehel viibimise kestust. 

Kui oleme saanud teie nõusoleku, toimub andmete töötlemine GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a õiguslikul alusel. Muul juhul põhineb see GDPRi artikli 6 lõike 1 punktil f. Meie õigustatud huvi seisneb meie veebilehe optimeerimises ning pakkumiste ja veebiturunduse täiustamises.

11. Google Analytics

Kasutame Google Analyticsit, veebianalüütikateenust, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). Google Analytics võimaldab koostada statistikat veebilehe kasutamise ja selle allikate kohta. Küpsiste säilivusaeg on 2 aastat. Google Analyticsit kasutame ainult statistilistel eesmärkidel, nt et jälgida, mitu kasutajat klõpsas konkreetsel üksusel või teabel.

See veebileht kasutab ka Google Analyticsi demograafiliste näitajate funktsiooni. See võimaldab luua aruandeid, mis sisaldavad väiteid veebilehe külastajate vanuse, soo ja huvide kohta. Need andmed pärinevad Google'i huvipõhisest reklaamist ja kolmandatest osapooltest teenusepakkujate külastajaandmetest. Neid andmeid ei saa määrata konkreetsele isikule. Teie Google’i konto tegevuste ja teabe kasutamise saate lõpetada jaotise „Reklaamiseaded” https://adssettings.google.com/authenticated alt märkeruudu märkimisega kaudu.

Google Analytics põhineb küpsistel ja kogub teavet meie veebilehe kasutamise kohta, sealhulgas teie IP-aadressi. Et vältida veebisaidi külastajate tuvastamist nende IP-aadresside järgi, kasutame spetsiaalset koodi, et tagada teie IP-aadressi edastamine ainult kärbitud ja seega anonüümsel kujul. Selle lühendatud IP-aadressiga ei ole enam võimalik üksikuid kasutajaid tuvastada. Lisateavet Google Analyticsi andmekaitse kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/2700409

Andmete kogumist ja Google'ile edastamist saate takistada, laadides alla ja installides järgmise lingi all saadaoleva pistikprogrammi: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Lisaks saate muuta seadeid https://adssettings.google.com/anonymous alt. Lõpuks saate oma brauseri üldseadete kaudu takistada küpsiste salvestamist.

Google'iga kokkulepitud küpsiste, kasutajatunnuste ja reklaami ID-dega seotud sündmuste ja kasutajaandmete säilitusperiood on 14 kuud.

Google Analyticsi kasutamiseks on vaja teie nõusolekut, mille oleme saanud küpsise hüpikakna abiga. See nõusolek annab GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a alusel õigusliku aluse isikuandmete töötlemiseks, nagu võib juhtuda, kui need veebianalüütika tööriistadega salvestatakse.

Lisaks nõusolekule on meie poolt õigustatud huvi analüüsida veebilehe külastajate käitumist ja seeläbi parandada oma pakkumist nii tehniliselt kui ka majanduslikult. Google Analyticsi abil saame tuvastada veebilehel esinevaid vigu, tuvastada ründeid ja parandada kasumlikkust. Selle õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid). Siiski kasutame Google Analyticsit ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud.

Google töötleb teie andmeid muuhulgas ka USA-s. Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Kohtu hinnangul puudub praegu piisav kaitsetase andmete edastamisel USA-sse. Seda võib seostada erinevate riskidega seoses andmetöötluse seaduslikkuse ja turvalisusega.

Kolmandates riikides (väljaspoole Euroopa Liitu, Islandil, Liechtensteinis, Norras, eelkõige ka USA-s) asuvate isikuandmete vastuvõtjate poolse isikuandmete töötlemise või neile isikuandmete edastamise alusena kasutab Google niinimetatud standardlepingu tingimusi (GDPRi artikli 46 lõiked 2 ja 3). Tüüplepingu tingimused on EL-i Komisjoni antud mallid ja nende eesmärk on tagada, et teie andmed vastavad ka Euroopa andmekaitsestandarditele, kui need edastatakse kolmandatesse riikidesse (näiteks USA-sse) ja kui neid seal säilitatakse. Nende tingimuste kaudu kohustub Google järgima teie asjakohaste andmete töötlemisel Euroopa andmekaitsestandardeid, isegi kui andmeid säilitatakse, töödeldakse ja hallatakse USA-s. Need tingimused põhinevad EL Komisjoni rakendusotsusel. Otsuse ja vastavad tüüplepingu tingimused leiate muuhulgas siit: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Tüüplepingu tingimustele vastavad ja ka Google Analyticsile kehtivad Google Adsi andmetöötlustingimused leiate aadressilt https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

Oleme sõlminud Google'iga otsese kliendilepingu Google Analyticsi kasutamiseks, nõustudes Google Analyticsi andmetöötluse muudatusega. Lisateavet Google Analyticsi andmetöötluse lisa kohta leiate siit: https://support.google.com/analytics/answer/3379636

12. Google Mapsi kasutamine

See veebileht kasutab kaartide kuvamiseks ja juhiste koostamiseks Google Mapsi. Google Mapsi haldab Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). 

Google Mapsi kasutamiseks on vaja teie nõusolekut, mille oleme saanud oma Usercentricsi Consent Managementi tööriistaga. See nõusolek annab GDPRi artikli 6 lõike 1 punkti a alusel õigusliku aluse isikuandmete töötlemiseks, nagu võib juhtuda, kui need Google Mapsi tööriistadega salvestatakse.

Lisaks nõusolekule on meil õigustatud huvi teavitada külastajaid meie asukohast. Selle õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f (õigustatud huvid). Siiski kasutame Google Mapsi ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud.

Kui avate alamlehti, kuhu on Google Maps integreeritud, edastatakse teave meie veebilehe kasutamise kohta (nt teie IP-aadress, sisestatud otsinguterminid, laius- ja pikkuskraadid) Google'i serveritesse ja salvestatakse seal. Kuna oleme integreerinud oma veebilehele Google Mapsi, seab Google teie brauserisse vähemalt ühe küpsise. See küpsis salvestab andmed teie kasutaja käitumise kohta. Sellega seoses võidakse isikuandmeid edastada ka Google LLC serveritesse USA-s. Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Kohtu hinnangul puudub praegu piisav kaitsetase andmete edastamisel USA-sse. Seda võib seostada erinevate riskidega seoses andmetöötluse seaduslikkuse ja turvalisusega.

Kolmandates riikides (väljaspoole Euroopa Liitu või Euroopa Majanduspiirkonda, eelkõige ka USA-s) asuvate isikuandmete vastuvõtjate poolse isikuandmete töötlemise või neile isikuandmete edastamise alusena kasutab Google niinimetatud standardlepingu tingimusi (GDPRi artikli 46 lõiked 2 ja 3). Tüüplepingu tingimused on EL-i Komisjoni antud mallid ja nende eesmärk on tagada, et teie andmed vastavad ka Euroopa andmekaitsestandarditele, kui need edastatakse kolmandatesse riikidesse (näiteks USA-sse) ja kui neid seal säilitatakse. Nende tingimuste kaudu kohustub Google järgima teie asjakohaste andmete töötlemisel Euroopa andmekaitsestandardeid, isegi kui andmeid säilitatakse, töödeldakse ja hallatakse USA-s. Need tingimused põhinevad EL Komisjoni rakendusotsusel. Otsuse ja vastavad tüüplepingu tingimused leiate muuhulgas siit: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Tüüplepingu tingimustele vastavad ja ka Google Mapsile kehtivad Google Adsi andmetöötlustingimused leiate aadressilt https://business.safety.google/adsprocessorterms/.

13. Google Ads / Ads Conversion Tracking

Kasutame Google Adsi ja Google Ads Conversionit, mida pakub Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Iirimaa ("Google"). Google Ads võimaldab meil juhtida tähelepanu meie atraktiivsetele pakkumistele väliste veebilehtede reklaammaterjalide abil. See võimaldab meil kindlaks teha, kui edukad on üksikud reklaamimeetmed. Kasutame selleks nn reklaamiserveri küpsiseid, mille abil saab mõõta teatud edu mõõtmise parameetreid, näiteks reklaamide kuvamist või kasutajate klikke. Kui klõpsate Google'i reklaamil ja jõuate seeläbi meie veebilehele, salvestab Google Ads teie lõppseadmesse küpsise. Tavaliselt kaotavad need küpsised kehtivuse 30 päeva pärast. Need ei ole mõeldud teie isiku tuvastamiseks. Need küpsised võimaldavad Google'il teie veebibrauserit ära tunda. Konversiooniküpsise kaudu saadud teavet kasutatakse konversioonistatistika koostamiseks. Määrame kasutajate koguarvu, kes klikkisid reklaamil ja suunati ümber konversioonide jälgimise märgendiga veebilehele. 

Me ise ei kogu ega töötle isikuandmeid nimetatud reklaamimeetmete raames. Google'ilt saame ainult statistilisi hinnanguid. Nende hinnangute põhjal näeme, millised kasutatud reklaamimeetmed on eriti tõhusad. Reklaammaterjalide kasutamisest me täiendavaid andmeid ei saa, eelkõige ei saa me selle teabe põhjal kasutajat tuvastada. Kasutatavate turundustööriistade tõttu loob teie brauser automaatselt otseühenduse Google'i serveriga. Meil ei ole mingit mõju Google'i Google Adsi kasutamise kaudu kogutud andmete ulatusele ja edasisele kasutamisele. Google’i sõnul on andmed krüpteeritud ja salvestatud turvalistesse serveritesse. Kui teil on Google'i kasutajakonto ja olete end registreerunud, saab Google määrata külastuse teie kasutajakontole. Isegi kui te pole Google'is registreerunud või te pole sisse loginud, on võimalus, et Google uurib teie IP-aadressi ja salvestab selle. 

Küpsiste installimist saate takistada, kustutades olemasolevad küpsised ja deaktiveerides küpsiste salvestamise oma veebilehitseja seadetes. Juhime tähelepanu sellele, et sel juhul ei pruugi teil olla võimalik kõiki meie veebilehe funktsioone täies mahus kasutada. Samuti on võimalik küpsiste salvestamist takistada, seadistades oma brauseri nii, et domeenist „www.googleadservices.com“ pärit küpsised on blokeeritud (https://www.google.de/settings/ads). Soovime juhtida tähelepanu sellele, et see seade kustutatakse, kui kustutate oma küpsised. Samuti saate huvipõhiste reklaamide kuvamise lingi http://optout.aboutads.info kaudu deaktiveerida. Juhime tähelepanu sellele, et see seade kustutatakse ka siis, kui kustutate oma küpsised.

Lisateavet Google'i andmete kasutamise kohta leiate järgmiselt Google'i veebilehelt: https://policies.google.com/privacy

Kui olete andnud nõusoleku Google Adsi kasutamiseks, on vastava andmetöötluse õiguslikuks aluseks GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a (nõusolek). Samuti on meil õigustatud huvi mõõta koostöös meie teenusepakkujatega üksikute reklaamide, pakkumiste ja teabepakkumise tõhusust vastavalt GDPRi artikli 6 lõike 1 punktile f. Siiski kasutame Google Adsi ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud. 

Google Adsi kasutamisel võidakse isikuandmeid edastada ka Google LLC serveritesse USA-s. Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Kohtu hinnangul puudub praegu piisav kaitsetase andmete edastamisel USA-sse. Seda võib seostada erinevate riskidega seoses andmetöötluse seaduslikkuse ja turvalisusega. 

Google kasutab väljaspool Euroopa Liitu asuvates kolmandates riikides (eelkõige USA-s) asuvate isikuandmete vastuvõtjate poolt andmete töötlemise või sinna andmete edastamise alusena niinimetatud tüüplepingu tingimusi. Need tingimused põhinevad Euroopa Komisjoni rakendusotsusel: otsuse ja tingimused leiate nt siit: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj

Google'i reklaamitoodete andmetöötlustingimused, mis vastavad tüüplepingu tingimustele ja kehtivad ka Google Adsile, on leitavad aadressilt: https://business.safety.google/adscontrollerterms/

14. YouTube’i kasutamine

Kasutame teile videote esitamiseks teenusepakkujat YouTube. YouTube on videoportaal, mis on Google'i tütarettevõte. Videoportaali haldab YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Kui avate meie veebilehel lehe, millel on integreeritud YouTube'i video, loob teie brauser automaatselt ühenduse YouTube'i või Google'i serveritega. Sealjuures edastatakse teile erinevaid andmeid (olenevalt seadistustest). Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street Dublin 4, Iirimaa) vastutab kogu andmetöötluse eest Euroopas.

Kasutame integreeritud YouTube'i videoid täiustatud privaatsusrežiimil. YouTube'i sõnul tähendab see järgmist: YouTube ei salvesta küpsiseid kasutaja jaoks, kes vaatab veebilehte integreeritud YouTube'i videomängijaga, kuid ei klõpsa videol taasesituse alustamiseks. Laiendatud andmekaitserežiim ei välista aga tingimata andmete edastamist YouTube'i partneritele. Nii loob YouTube ühenduse Google DoubleClicki võrguga, olenemata sellest, kas videot vaadatakse.

Kui YouTube'i videomängijal klõpsata, saab YouTube salvestada küpsiseid kasutaja lõppseadmesse (arvuti, sülearvuti, tahvelarvuti, nutitelefon jne) või kasutada võrreldavaid tuvastustehnoloogiaid. Nii saab YouTube teavet selle veebilehe külastajate kohta. Seda teavet kasutatakse muuhulgas videostatistika kogumiseks, kasutatavuse parandamiseks ja pettuskatsete vältimiseks. Vajadusel saab pärast YouTube'i video käivitamist käivitada täiendavaid andmetöötlustoiminguid, mida meil pole võimalik mõjutada. Me ei salvesta integreeritud videote taasesitamiseks isikut tuvastavat küpsise teavet. 

YouTube'i kasutatakse eranditult teie nõusolekul Usercentrics Consent Managementi tööriista kaudu. Õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. 

Google salvestab kogutud andmeid erineva aja jooksul. Mõnda teavet saate igal ajal kustutada, teised kustutatakse automaatselt pärast piiratud aja möödumist ja veel mõnda muud teavet säilitab Google pikema aja jooksul. Mõned teie Google'i kontole salvestatud andmed (nt elemendid „Minu tegevused“ alt, fotod või dokumendid, tooted) säilitatakse seni, kuni need kustutate. Isegi kui te pole Google'i kontole sisse loginud, saate kustutada mõned oma seadme, brauseri või rakendusega seotud andmed.

YouTube töötleb andmeid nt ka USA-s. Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Kohtu hinnangul puudub praegu piisav kaitsetase andmete edastamisel USA-sse. Seda võib seostada erinevate riskidega seoses andmetöötluse seaduslikkuse ja turvalisusega. Kolmandates riikides (väljaspoole Euroopa Liitu, Islandil, Liechtensteinis, Norras, eelkõige ka USA-s) asuvate isikuandmete vastuvõtjate poolse isikuandmete töötlemise või neile isikuandmete edastamise alusena kasutab YouTube ELi Komisjoni poolt heakskiidetud standardlepingu tingimusi (GDPRi artikli 46 lõiked 2 ja 3). Need tingimused kohustavad YouTube'i järgima ELi andmekaitsestandardeid asjakohaste andmete töötlemisel väljaspool ELi. Need tingimused põhinevad EL Komisjoni rakendusotsusel. Otsuse ja tingimused leiad nt siit: https://germany.representation.ec.europa.eu/index_de.

Kuna YouTube on Google'i tütarettevõte, kehtib ühtne andmekaitsedeklaratsioon. Kui soovite rohkem teada saada, kuidas teie andmeid käsitletakse, soovitame allolevat andmekaitsedeklaratsiooni https://policies.google.com/privacy.
 

15. Indeed.com veebianalüütika tööriista kasutamine

Mõned meie veebilehed kasutavad veebianalüütika tööriista firmalt Indeed Ireland Operations Ltd., 124 St. Stephen's Green, Dublin 2, Iirimaa. Veebilehe kasutamise analüüsimiseks kogub ja hindab Indeed teatud teie brauseri edastatud kasutusandmeid. Meie saame potentsiaalsetelt taotlejatelt statistilise hinnangu edastamiste arvu kohta. Indeed võib nende kasutusandmete kogumiseks kasutada ühte või mitut küpsist. Lisaks edastatakse Indeedile teie seadmele vastaval ajal määratud IP-aadress ja brauserispetsiifiline identifikaator. IP-aadress on vajalik ainult seansi tuvastamiseks ja geograafilise asukoha määramiseks (kuni linna tasemel).

Edastamise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvi seisneb meie töökuulutuste atraktiivsuse hindamises ja selle põhjal töökuulutuste efektiivsemas kujundamises ning pseudonüümsete kasutajaprofiilide loomises meie veebilehe kasutamiseks teabepakkumiste külastajate poolt.

Indeed pakub selle kohta lisateavet järgmisel lingil: https://de.indeed.com/legal
 

16. Facebooki fännileht

Meil on Facebookis nn fännilehed. Need on veebilehed, mida pakutakse Facebooki platvormil meie kui ettevõtte esitlemiseks ja nt klientide ja potentsiaalsete klientidega ühenduse võtmiseks. Teenusepakkuja on Ameerika ettevõte Meta Platforms Inc (edaspidi Facebook). Euroopa piirkonna eest vastutab ettevõte Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Iirimaa).

Jagatud vastutus Facebookiga

Vastutame koos Facebookiga teie andmete kogumise ja statistilise töötlemise faasi eest; töötlemine toimub siis, kui külastate meie fännilehte. Allpool toodud teabega täidame oma teavitamiskohustust ühise vastutuse raames. Kui külastate meie fännilehte, koguvad Facebook ja teised teie isikuandmeid IP-aadressi ja muu teabe kujul, mis on teie lõppseadmes küpsiste kujul saadaval. See kehtib nii Facebooki kontoga külastajate kui ka Facebookis registreerimata külastajate kohta. Milliseid andmeid täpselt töödeldakse, saate teada Facebookis pakutavast infost „Informatsioon lehe Insight’ide andmete kohta“: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.  

Selle töötlemise tulemused teeb Facebook seejärel meile kui fännilehe operaatorile kättesaadavaks koondatud, statistilise ja anonüümse kasutajastatistika kujul. 

Teie kohta selles kontekstis kogutud andmeid töötleb Facebook ja vajadusel edastab need riikidesse, mis on väljaspool Euroopa Liitu. Milliseid andmeid Facebook enda eesmärkidel töötleb, kirjeldab Facebook oma andmepoliitikas, millele pääseb ligi alljärgneva lingi kaudu: https://de-de.facebook.com/policy.php.
Sealt leiab ka infot selle kohta kuidas Facebookiga ühendust võtta ja kuulutusi üles seada. Meil ei ole mingit mõju sellele edasisele andmete töötlemisele Facebooki poolt. Facebook jääb ainuvastutavaks selliste isikuandmete töötlemise eest seoses fännilehtede külastustega, mis ei kuulu ühise vastutuse alla.

Facebook töötleb teilt pärit andmeid nt ka USA-s. Juhime tähelepanu sellele, et Euroopa Kohtu hinnangul puudub praegu piisav kaitsetase andmete edastamisel USA-sse. Seda võib seostada erinevate riskidega seoses andmetöötluse seaduslikkuse ja turvalisusega. 

Kolmandates riikides (väljaspoole Euroopa Liitu, Islandil, Liechtensteinis, Norras, eelkõige ka USA-s) asuvate isikuandmete vastuvõtjate poolse isikuandmete töötlemise või neile isikuandmete edastamise alusena kasutab Facebook niinimetatud standardlepingu tingimusi (GDPRi artikli 46 lõiked 2 ja 3). Tüüplepingu tingimused (Standard Contractual Clauses - SCC) on EL-i Komisjoni antud mallid ja nende eesmärk on tagada, et teie andmed vastavad ka Euroopa andmekaitsestandarditele, kui need edastatakse kolmandatesse riikidesse (näiteks USA-sse) ja kui neid seal säilitatakse. Nende tingimuste kaudu kohustub Facebook järgima teie asjakohaste andmete töötlemisel Euroopa andmekaitsestandardeid, isegi kui andmeid säilitatakse, töödeldakse ja hallatakse USA-s. Need tingimused põhinevad EL Komisjoni rakendusotsusel. Otsuse ja vastavad tüüplepingu tingimused leiate muuhulgas siit: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec_impl/2021/914/oj
Kui olete meie fännilehte külastades kasutajana Facebookis sisse logitud, on teie seadmes teie Facebooki ID-ga küpsis. See võimaldab Facebookil mõista, et olete meie fännilehte külastanud ja kuidas olete seda kasutanud. See kehtib ka kõigi teiste Facebooki lehtede kohta. Kui soovite seda vältida, peaksite Facebookist välja logima või deaktiveerima funktsiooni „jääge sisse logituks“, kustutama oma seadmest küpsised ning väljuma ja taaskäivitama brauseri.

Meiega sõlmitud lepingus (saadaval aadressil: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum)
kohustub Facebook võtma GDPRi alusel esmase vastutuse nn Insightsi andmete töötlemise eest ning täitma kõiki GDPRist tulenevaid kohustusi seoses nende Insightsi andmete töötlemisega. Me ei tee otsuseid Insightsi andmete ja muu GDPRi artiklist 13 tuleneva teabe töötlemise kohta. Lepingu sisuga saab tutvuda siin:
https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Kui soovite kasutada andmesubjekti õigust, millele teil on GDPRi alusel õigus (vt allpool jaotist E.3), juhime tähelepanu sellele, et kahtluse korral ei saa me neid õigusi üksi täielikult täita. Seetõttu oleks kindlasti tõhusam võtta ühendust otse Facebookiga. Teavet teie õiguste kohta seoses lehekülje Insightsiga pakub Facebook siin: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.

Seoses lehe Insightsiga ja Facebookiga ühise vastutusega on teil õigus teie isikuandmete töötlemisele igal ajal vastuväiteid esitada teie konkreetsest olukorrast tulenevatel põhjustel. Teavet selle kohta, kuidas kasutada oma vastuväidete esitamise õigust, leiate siit: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data

Kui vajate endiselt abi, võtke meiega julgelt ühendust. Seejärel edastame teie päringu Facebookile, kuivõrd see on seotud Insightsi andmetega.

Külastajate isikuandmete töötlemine on mõeldud fännilehe pakkumiseks ja meie fännilehe kasutamise statistiliseks hindamiseks. See hinnang on meie jaoks anonüümne. Andmetöötluse õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f. Meie õigustatud huvid seoses isikuandmete kogumisega fännilehe külastamisel ja statistiliste hinnangute loomisega on: suhtlemine ja interaktsioon huvitatud osapoolte ja klientidega; meie ettevõtte kohta teabe levitamine; fännilehe kasutuse anonüümne hindamine ja esitlus ning pseudonüümsete kasutusprofiilide loomine meie teabepakkumise külastajate poolt meie veebilehe kasutamiseks. Kui olete andnud nõusoleku Facebooki poolt andmete töötlemiseks ja säilitamiseks, on see nõusolek andmetöötluse õiguslikuks aluseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a). Kasutame Facebooki ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta. 

Põhimõtteliselt säilitab Facebook andmeid seni, kuni neid ei vajata enam enda teenuste ja Facebooki toodete jaoks. Facebookil on üle maailma serverid, kus tema andmeid hoitakse. Andmed kustutatakse täielikult ainult siis, kui kustutate oma Facebooki konto täielikult.

Tüüplepingu tingimustele vastavate Facebooki andmetöötlustingimustega saab tutvuda aadressil https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing. Facebooki kasutades töödeldavate andmete kohta saate lisateavet privaatsuspoliitikast https://www.facebook.com/about/privacy.

Meie ainuvastutus

Lisaks töötleme teie poolt vabatahtlikult (nt kommentaaris) antud fännilehe kasutamisest tulenevaid andmeid teie päringutele vastamiseks, teiega suhtlemiseks ja fännilehel või meie poolt pakutava sisu kohta teabe avaldamiseks. Töötlemise õiguslik alus on GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt f ja kui taotlus on suunatud lepingu sõlmimisele, siis GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt b. Õigustatud huvi seisneb kasutajate, klientide ja huvitatud isikute tõhusas teavitamises ning nende inimestega suhtlemises. Kui olete andnud nõusoleku Facebooki poolt andmete töötlemiseks ja säilitamiseks, on see nõusolek andmetöötluse õiguslikuks aluseks (GDPRi artikli 6 lõike 1 punkt a). Kasutame Facebooki ainult siis, kui olete selleks nõusoleku andnud. Nõusoleku saab igal ajal tagasi võtta.


Olete teretulnud meiega ühendust võtma meie enda vastutusel töödeldavate andmete osas ja kinnitama õigusi, millele on teil kui asjaomasel isikul õigus. Kui aga need on seotud sellise töötlemisega, mis toimub puhtalt Facebooki vastutusalas, juhime juba ette tähelepanu sellele, et meie võimalused teie õiguste kasutamisega piirduvad teie suunamisega vastavatesse Facebooki osakondadesse.
 

17. Sotsiaalmeedia lingid

Mõned meie veebilehed sisaldavad linke teistele veebilehtedele, nt Facebook, Instagram, Twitter, Xing ja LinkedIn. Need on puhtad lingid ja ilma pistikprogrammideta. Vastutuse andmekaitsenõuetele vastava toimimise eest peavad tagama nende vastavad teenusepakkujad. Meil ei ole mingit mõju sellele, kas operaatorid järgivad andmekaitsereegleid. Kui soovite nende andmetöötluse kohta lisateavet, leiate selle nende pakkujate veebilehtede vastavatest andmekaitsedeklaratsioonidest.

C. Andmetöötlus koostöös äripartneritega

Äripartnerite andmekaitsedeklaratsioon kehtib ka andmetöötlusele koostöös äripartneritega. Leiate selle siit.

Siit leiate juurdepääsu sidusettevõtete loendile.

D. Andmetöötlus taotlemisprotsessis

Taotlusprotsessi andmekaitsedeklaratsioon kehtib ka taotlemisprotsessi kohta. Leiate selle siit.

Siit leiate juurdepääsu sidusettevõtete loendile.

E. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas

Tagamaks, et meie andmekaitsealane teave vastaks alati kehtivatele juriidilistele nõuetele, jätame endale õiguse teha igal ajal muudatusi. See kehtib ka juhul, kui andmekaitseteatisi tuleb uute või muudetud pakkumiste või teenuste tõttu kohandada.

Kui teil on selle andmekaitsedeklaratsiooni kohta küsimusi või ettepanekuid, võtke meiega kindlasti ühendust. Meil ​​on hea meel, et usaldate oma andmed meile.

Seisuga: 08.09.2022